Nagroda PTNCE

 

Nagroda PTNCE im. Profesora Jana Strzałko

dla wyróżniającego się, młodego naukowca

Z dniem 29 września 2016 r. ustanawia się Nagrodę PTNCE im. Profesora Jana Strzałko.

Nagroda zostaje ustanowiona dla uhonorowania Profesora Jana Strzałko – uczonego i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowcy antropologii, ewolucjonizmu, anatomii i ekologii człowieka na Wydziale Biologii, autora licznych publikacji naukowych, a także redaktora i współautora książek i podręczników, haseł do encyklopedii i słowników, wieloletniego Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Przegląd AntropologicznyAnthropological Review (1986–2011), członka PTNCE zasłużonego w „powołaniu do życia” Towarzystwa, czołowej postaci polskiej antropologii.

POL.: (http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/view/697/720)

ANG.: (https://doi.org/10.1515/anre-2016-0027)

 

Nagroda imienia Profesora Jana Strzałko jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) dla młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora za wyróżniające osiągnięcia publikacyjne.

Zgłaszane do Nagrody publikacje muszą uwzględniać ewolucyjny aspekt w badaniach
nad człowiekiem oraz charakteryzować się oryginalnością i innowacyjnością.

Kandydatem do Nagrody może być polski lub zagraniczny członek PTNCE do 35. roku życia (w momencie zgłoszenia)* lub nie więcej niż 5 lat po otrzymaniu doktoratu (PhD).

Zgłoszenia (łącznie z krótkim – półstronicowym CV kandydata, spisem 10 najważniejszych publikacji oraz PDF-ami tekstów nie więcej niż pięciu publikacji z renomowanych periodyków / wydawnictw naukowych) będą akceptowane w terminie od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku (tegoroczna data aplikowania o nagrodę im Profesora Jana Strzałko – 30 czerwca)

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Przewodniczącego Kapituły, a kopię – na oficjalny adres PTNCE (kaszycka@amu.edu.pl oraz ptnce@ptnce.pl)

Wyniki będą ogłaszane 15 czerwca na stronie internetowej Towarzystwa.

Uroczyste wręczenie Nagrody następuje w miejscu i terminie wskazanym przez PTNCE (podczas dorocznej konferencji towarzystwa).

W ramach Nagrody zwycięzca otrzyma:

– zwolnienie z wpisowego na jedną konferencję PTNCE;

– zaproszenie do wygłoszenia specjalnego półgodzinnego referatu, podczas którego laureat Nagrody zaprezentuje wyniki swoich badań;

– dyplom uznania.

Laureat Nagrody PTNCE im. Profesora Jana Strzałko będzie wyłaniany w drodze konkursu przez Kapitułę Nagrody.

Kapituła jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas trwania kadencji powołującego ją Zarządu, i składa się z pięciu członków – samodzielnych pracowników nauki (osoby z i spoza Zarządu). Jeden z członków Kapituły zostaje wybrany jej Przewodniczącym.

Kapituła może odstąpić od wyłonienia w danym roku laureata Nagrody.

 

Skład 1. Kapituły Nagrody PTNCE im. Profesora Jana Strzałko:
1. Katarzyna A. Kaszycka (Instytut Antropologii UAM, Poznań) – Przewodnicząca
2. Krzysztof Kościński (Instytut Antropologii UAM, Poznań)
3. Jan Kozłowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)
4. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr, Wrocław)
5. Konrad Talmont-Kamiński (Wydział Psychologii, WSFiZ, Warszawa)

 

Regulamin Nagrody podaje się do wiadomości poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji.

 

——

* (wiek kobiet – matek zostaje przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy za każde dziecko)

 

 

Zatwierdzono na zebraniu Zarządu w dniu 27 marca 2017 r.