Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

STATUT
Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy statut określa cele, organizację oraz zasady działania Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, zwanego dalej Towarzystwem.

§ 2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Wrocław.
 2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia siedziba główna Towarzystwa może być przeniesiona do innego miasta.

§ 3

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów, które działać będą pod nazwą określoną w § 1.

§ 5

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Działalność swoją Towarzystwo opiera na pracy społecznej członków.

§ 7

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci, logo i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, a wypracowane środki finansowe przeznaczone będą na realizację celów statutowych.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celami działania Towarzystwa są:

 1. Organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju w Polsce nauk ewolucyjnych o człowieku.
 2. Upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu ewolucji człowieka, biologii człowieka, ekologii behawioralnej człowieka, psychologii ewolucyjnej oraz tych subdyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, które badają człowieka lub inne naczelne w ewolucyjnej perspektywie.
 3. Promowanie wysokiej jakości nauczania o wszelkich aspektach ewolucji człowieka.
 4. Propagowanie na forum międzynarodowym osiągnięć nauki polskiej w wyżej wymienionym zakresie.
 5. Finansowe wspieranie badań (np. poprzez fundowanie stypendiów i grantów) w wyżej wymienionym zakresie.
 6. Integracja środowiska naukowców zainteresowanych ewolucją i reprezentowanie środowiska przed innymi podmiotami prawnymi.
 7. Pozyskiwanie środków umożliwiających realizację wszystkich celów Towarzystwa.

§ 10

Cele określone w § 9 realizowane są poprzez:

 1. Organizowanie zebrań, warsztatów, sympozjów, zjazdów i kongresów naukowych.
 2. Organizowanie wykładów, odczytów, wystaw oraz innych form upowszechniania nauk ewolucyjnych o człowieku.
 3. Współpracę z instytucjami naukowymi zajmującymi się człowiekiem z perspektywy ewolucyjnej.
 4. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu nauk o człowieku i ewolucji.
 6. Prowadzenie społecznego doradztwa naukowego i konsultacji w dziedzinie biologii, ekologii i psychologii ewolucyjnej człowieka.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, z zastrzeżeniem że osoba prawna może mieć jedynie status członka wspierającego Towarzystwa.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być obywatele polscy, jak również cudzoziemcy, niezależnie od tego czy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba zainteresowana badaniami nad człowiekiem w perspektywie ewolucyjnej, która wypełniła deklarację członkowską oraz zgadza się z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku zainteresowanego, oraz załączonej informacji w zakresie wykształcenia oraz ewentualnych stopni i tytułów naukowych.
 3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Główny.
 4. Założyciele Towarzystwa nabywają członkostwo z chwilą wpisania Towarzystwa do rejestru.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, interesująca się działalnością Towarzystwa, deklarująca poparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub merytoryczne na rzecz Towarzystwa i przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji uchwałą Zarządu Głównego.

§ 15

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Głównego, osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauk o człowieku w Polsce lub w innych krajach.
 2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, przy czym zwolniony jest od obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Długoletniemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego wybitnie zasłużonemu dla Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków może zwykłą większością głosów – na wniosek Zarządu Głównego – nadać godność Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa.

§ 16

Każdy członek Towarzystwa obowiązany jest do:

 1. Popierania celów Towarzystwa, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa.
 2. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa.
 3. Przestrzegania etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.
 4. Regularnego uiszczania składek członkowskich, w wysokości określonej w odrębnych uregulowaniach.

§ 17

Prawo wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa mają członkowie zwyczajni.

§ 18

Wszyscy członkowie mają prawo:

 1. Udziału w imprezach organizowanych przez Towarzystwo na preferencyjnych zasadach.
 2. Korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 3. Uczestniczenia w zebraniach Oddziałów i w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
 4. Otrzymywania wydawnictw Towarzystwa po cenie ulgowej wyznaczonej przez Zarząd Główny.
 5. Noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 19

Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje wskutek:

 1. Wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego pisemnie do Zarządu Głównego lub poprzez Zarząd Oddziału.
 2. Usunięcia z listy członków, uchwałą o wykluczeniu członka z Towarzystwa, na wniosek Zarządu Głównego (lub też na wniosek Zarządu Oddziału, jeśli takie istnieją) z powodu dopuszczenia się czynu niehonorowego, działania na szkodę Towarzystwa, zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad jednego roku – mimo trzykrotnego przypomnienia.
 3. Śmierci członka.

§ 20

 1. Uchwała o wykluczeniu członka z Towarzystwa wymaga obecności: przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa lub jego zastępcy, co najmniej 2/3 pełnej listy członków Zarządu Głównego i zapada większością 2/3 głosów obecnych powziętą w tajnym głosowaniu.
 2. Członkowi wykluczonemu z listy Towarzystwa, z przyczyn opisanych w § 19 pkt. 2 przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego, wniesione w terminie jednego miesiąca od otrzymania uchwały, na zasadach określonych w odrębnych uregulowaniach. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 21

Organizacja Towarzystwa obejmuje:

 1. Władze naczelne
 2. Władze oddziałów

§ 22

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 23

Władzami Oddziałów są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 24

 1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa trwa cztery lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

§ 25

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny przynajmniej raz na cztery lata, przesyłając członkom zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 10 dni przed ustaloną datą. Za skuteczne doręczenie uznaje się doręczenie zarówno za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną na adres podany w deklaracji członkowskiej. Zawiadomienie takie uznaje się za skuteczne.

§ 27

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 1. Zwyczajni i honorowi członkowie Towarzystwa.
 2. Z głosem doradczym mogą brać udział też przedstawiciele członków wspierających i osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 28

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd Główny wyznacza drugi termin (po 15 minutach), w którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Towarzystwa.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Towarzystwa.
 5. Wybór pozostałych członków Zarządu Głównego, wybór Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a także zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 6. Nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego i Honorowego Członka Towarzystwa.
 7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
 9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, lub też na żądanie co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 31

 1. Zarząd Główny składa się z 9-13 członków. Liczbę członków Zarządu Głównego danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Główny wyłania spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i przedkładanie sprawozdań z ich realizacji.
 3. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu.
 4. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, nadzorowanie ich działalności oraz ustalanie regulaminów działania.
 5. Powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie sekcji specjalistycznych, a także ustalanie ich regulaminów.
 6. Ewidencja członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków zgodnie z § 13, wykluczanie członków zgodnie z § 19 i 20 oraz zawieszanie członków zgodnie z § 38.
 7. Przyznawanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe oraz działalność w ramach Towarzystwa.
 8. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
 9. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie dla nich porządku obrad.
 10. Występowanie z wnioskami o nadanie godności Honorowego Przewodniczącego i Honorowego Członka Towarzystwa.

§ 33

 1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na rok i zwoływane są przez Przewodniczącego Towarzystwa.
 2. Na żądanie 2/3 członków Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, przewodniczący lub jego zastępcy winni zwołać zebranie Zarządu Głównego.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos jego zastępcy, który prowadzi zebranie.
 4. Przy podpisywaniu umów i zaciąganiu wszelkich niemajątkowych zobowiązań, Towarzystwo jest reprezentowane przez minimum 3 członków Zarządu, a w tym przewodniczącego.

§ 34

 1. Gdy skład Zarządu Głównego Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu Głównego, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. Kooptacja odbywa się przez tajne głosowanie na zgłoszonych kandydatów przez członków Zarządu Głównego w czasie zebrania Zarządu Głównego na którym jest przynajmniej ½ ogólnej liczby członków tego Zarządu, a w tym Przewodniczący Zarządu Głównego.
 3. Osoba która uzyska największą liczbę głosów zostaje nowym członkiem Zarządu. Jeżeli w tej drodze dokonuje się kooptacji więcej niż jednego członka Zarządu, nowymi członkami zostają kandydaci z odpowiednio największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów zarządza się dodatkowe głosowanie (i w razie potrzeby kolejne) dotyczące kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

§ 35

 1. Głowna Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Walne zgromadzenie wybiera również pierwszego zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej i drugiego zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej. Pierwszy i drugi zastępca obejmują – w takiej kolejności – funkcję członka w razie rezygnacji lub niemożności sprawowania obowiązków przez członka Komisji. Przy braku możliwości następnych uzupełnień składu Głównej Komisji Rewizyjnej, kooptacji członka do składu Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje w głosowaniu zwykłą większością głosów Zarząd Główny.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym przewodniczącego. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego.
 6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami innych władz Towarzystwa.
 7. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Głównego.
 8. Okres kadencji Głównej Komisji Rewizyjnej kończy się po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 36

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
 2. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 3. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie wyjaśnienia w tym zakresie.

§ 37

 1. Sąd Koleżeński działa przy Zarządzie Głównym i jest wybierany przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków
  1. Walne Zgromadzenie wybiera również 2 zastępców („pierwszy” i „drugi”). „Pierwszy” i „drugi” zastępca obejmują (w takiej kolejności) funkcję członka w razie rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez któregokolwiek z członków Sądu Koleżeńskiego. Przy braku możliwości następnych uzupełnień składu Głównego Sądu Koleżeńskiego, kooptacji członka do składu Sądu Koleżeńskiego dokonuje w głosowaniu zwykłą większością głosów Zarząd Główny.
  2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego.
  3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jego członków, w tym przewodniczącego.
  4. Kadencja Sądu Koleżeńskiego wygasa wraz z końcem kadencji Zarządu Głównego.

§ 38

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa.
 2. Orzekanie o obowiązku i sposobie wynagrodzenia wyrządzonych szkód.
 3. Rozpatrywanie odwołań określonych w § 20 ust. 2.
 4. Wymierzanie kar w postaci:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
 5. Wnioskowanie do Zarządu Głównego o zawieszenie członkowska na okres 2 lat.

Rozdział V

Oddziały Towarzystwa

§ 39

 1. Za zgodą Zarządu Głównego, Oddziały mogą powstawać w tych miejscowościach, w których mieszka lub pracuje co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 2. Oddział może włączyć do swego składu także członków niemieszkających na terenie działania Oddziału. Na czele Oddziału stoi Zarząd Oddziału wybierany przez Walne Zgromadzenie Oddziału na 4 lata.
 3. Teren działania Oddziału określa uchwałą Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. Uchwała Zarządu Głównego może także ustalić przynależność do danego oddziału członków zamieszkałych w innych regionach, na terenie których brak jest statutowych warunków do powstania oddziału.

§ 40

Władzami oddziału są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 41

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału co najmniej raz w roku.

§ 42

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Oddziału zgodnie z uchwałami władz naczelnych Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 43

Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio do członków oddziałów.

§ 44

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału najpóźniej na 4 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Sposób postępowania odnośnie terminu, miejsca i porządku obrad jest analogiczny jak w § 26.
 3. Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego quorum Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin (po 15 minutach), w którym uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

§ 45

Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.

§ 46

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

 1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i postanowieniami statutu.
 2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, przez minimum 3 członków Zarządu, a w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału.
 4. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków o przyjęcie lub skreślenie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Towarzystwa.
 5. Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Oddziału.

§ 47

 1. Zebrania Zarządu Oddziału są zwoływane przez Przewodniczącego Oddziału w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału prowadzi przewodniczący lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący oddziału.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego oddziału.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu Oddziału w trakcie trwania jego kadencji, może dokonać tylko Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 48

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 2. U Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym przewodniczącego. W sytuacji równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego tej Komisji.
 3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie trwania jego kadencji, może dokonać tylko Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 49

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskami o nadanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 3. Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień w tym zakresie.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 50

Źródłami majątku Towarzystwa są:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje udzielone Towarzystwu przez instytucje państwowe, samorządowe lub prywatne,
 3. dochody ze statutowej działalności gospodarczej,
 4. zapisy i darowizny,
 5. odsetki z lokat bankowych.

§ 51

Środki finansowe Towarzystwa jak i dochody z majątku mogą być używane tylko na cele Towarzystwa określone w niniejszym statucie i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków. Ewentualne nadwyżki kasowe mogą być lokowane w sposób dający gwarancję bezpieczeństwa i rentowności.

§ 52

 1. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny lub pisemnie do tego przez Zarząd Główny upoważnione Zarządy Oddziałów oraz osoby fizyczne w zakresie pełnomocnictw wystawionych każdorazowo przez Zarząd Główny na określony czas.
 2. Przy podpisywaniu umów i zaciąganiu zobowiązań finansowych Towarzystwo reprezentowane jest przez minimum 3 członków Zarządu, a w tym przewodniczącego i skarbnika.

§ 53

Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 54

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 25% lub 40 osób z ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną. Uchwała dotycząca przeznaczenia majątku podlega zatwierdzeniu władzy rejestracyjnej.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.