Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Motto Towarzystwa:

Ewolucja kluczem do zrozumienia człowieka

Misja Towarzystwa

Celem Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji jest stowarzyszenie naukowców i studentów różnych dziedzin zainteresowanych ewolucyjną perspektywą w badaniach nad biologią, ekologią, zachowaniem i kulturą człowieka. Tworząc swoistą platformę ewolucyjną, pragniemy przełamywać bariery między tradycyjnymi podziałami różnych nauk o człowieku. Uważamy, że tradycyjne podziały dyscyplin naukowych, wokół których tworzone są towarzystwa, organizowane konferencje i współpraca naukowa, coraz częściej nie spełniają współczesnych interdyscyplinarnych podejść naukowych. Przekraczanie barier, często jeszcze XIX-wiecznych podziałów naukowych (np. biologia, psychologia, socjologia, antropologia kulturowa), staje się w naszej opinii niemal obowiązkiem współczesnych uczonych. Dotychczasowe podziały sprzyjają izolacji środowisk naukowych, które powinny współpracować na platformie określonych fundamentalnych paradygmatów. Podobnie jak dla badań nad wszystkimi innymi organizmami, takim niekwestionowanym paradygmatem dla nauk o człowieku jest teoria ewolucji. Nie chcemy, aby naukowy izolacjonizm związany z niezrozumiałymi koncepcjami czy terminologią, które na przestrzeni czasu niestety skumulowały się, ciągle dzielił czy stymulował do odrębności badawczej, mnożąc aż nadto różnorakie podejścia do badań nad człowiekiem. Jesteśmy przekonani, że w świetle wielu najnowszych badań na pograniczu tradycyjnych dziedzin, wielorakość ujęć w tradycyjnym kanonie podziału nauk, które ignorują ewolucyjną perspektywę, zdewaluowała się. Zdając sobie sprawę, że wiele podejść badawczych, zarówno w biologii człowieka, psychologii czy socjologii, nie uwzględnia aspektu ewolucyjnego, pragniemy, aby Towarzystwo w konsekwentny sposób dążyło do integracji uczonych, którzy w badaniach nad człowiekiem opierają się na paradygmacie ewolucyjnym. Niestety wciąż rzadko spotyka się biologów człowieka na krajowych konferencjach psychologicznych, a psychologów, socjologów czy lingwistów na konferencjach z zakresu biologii człowieka czy szeroko rozumianej antropologii. Chcemy, aby na konferencjach i innych formach wymiany myśli organizowanych przez Towarzystwo, wszyscy którzy zajmują się naukowo człowiekiem i chcą interpretować swoje wyniki również z ewolucyjnego punktu widzenia, dobrze się czuli w gronie badaczy, którzy poruszają się w odmiennych obszarach nauk o człowieku.

W ramach naszej działalności chcemy zatem propagować multidyscyplinarne, pluralistyczne i ewolucyjne podejście do natury ludzkiej. Pragniemy stworzyć wieloośrodkowe środowisko naukowe gotowe współpracować w badaniach z zakresu: ewolucji człowieka, ekologii behawioralnej człowieka, psychologii ewolucyjnej, etologii człowieka, ewolucji i genetyki kultury, genetyki zachowań oraz ewolucyjnych aspektów ekonomii, medycyny czy archeologii.

Towarzystwo realizować będzie swoją misję poprzez:

  • organizację regularnych konferencji i warsztatów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
  • wspieranie projektów i współpracy naukowej w zakresie wymienionych wyżej dziedzin,
  • tworzenie wieloośrodkowej sieci badaczy, której celem będzie współpraca naukowa oraz kształcenie i wymiana studentów,
  • publikowanie informacji na temat: prowadzonych badań, współpracy naukowej, dostępnych funduszy badawczych oraz ofert stypendialnych,
  • zdobywanie funduszy na realizację wyżej wymienionych celów,
  • popularyzację wiedzy.