Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Regulamin konkursu „WORKSHOP” na zadania realizowane w związku
z organizacją warsztatów pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji

 1. Konkurs „WORKSHOP” organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji, zwane dalej PTNCE.
 2. Celem konkursu „WORKSHOP” jest sfinansowanie zadania w związku z organizacją warsztatów pod patronatem PTNCE.
 3. Regulamin konkursu „WORKSHOP” określa zasady i tryb przyznawania środków finansowych opisanych w pkt 2.
 4. Przewidziana jest jedna edycja konkursu rocznie, począwszy od roku 2022 do czasu zakończenia konkursu przez Zarząd PTNCE.
 5. Zgłoszenia w danej edycji konkursu są przyjmowane do 30 kwietnia danego roku.
 6. Wnioskodawcą w konkursie może być członek PTNCE niezalegający na dzień zamknięcia nadsyłania zgłoszeń z opłacaniem składki członkowskiej.
 7. Każdy wniosek jest składany przez jedną osobę (Wnioskodawcę), która jest odpowiedzialna za przygotowanie i złożenie wniosku, jak i, w przypadku przyznania środków, rozliczenia ich wydatkowania.
 8. W jednej edycji konkursu dla danego wydarzenia może zostać złożony tylko jeden wniosek.
 9. Maksymalna kwota uzyskanego finansowania nie przekracza 1000 złotych brutto.
 10. Finansowanie odbywa się na podstawie przedstawionego przez laureata dokumentu kosztowego, który zostanie opłacony przez PTNCE.
 11. Zgłoszenia do konkursu należy przygotować na załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy PTNCE (ptnce@ptnce.pl).
 12. Kompletne zgłoszenie w języku angielskim powinno zawierać:
  1. pełne dane Wnioskodawcy;
  2. opis warsztatów oraz opis zadania, które ma być sfinansowane w ramach organizowanych warsztatów;
  3. kosztorys wraz z uzasadnieniem.
 13. Przebieg Konkursu:
  1. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą Przewodniczący Zarządu PTNCE oraz powołani przez niego dwaj członkowie Zarządu PTNCE.
  2. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, nie podlegają dalszej ocenie merytorycznej. Dopuszcza się możliwość wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia w terminie wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
  3. Na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje skala 0–20 punktów.
  4. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę ich wartość merytoryczną oraz zasadność wydatków.
  5. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej PTNCE do 31 maja danego roku. Decyzje zostaną przesłane do wszystkich Wnioskodawców drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 14. Wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji.
 15. Rozliczenie grantu musi nastąpić na podstawie przygotowanego przez Laureata raportu w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia warsztatów. Forma raportu wymaganego do rozliczenia zostanie ogłoszona wraz z ogłoszeniem danej edycji Konkursu. Dodatkowo, warsztaty muszą być udokumentowane zdjęciami, z których niektóre będzie można umieścić w mediach społecznościowych i na stronie www PTNCE.
 16. PTNCE jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poza okresem naboru wniosków.
  PTNCE każdorazowo poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej PTNCE.
 17. Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać kontaktując się z PTNCE za pośrednictwem adresu mailowego (ptnce@ptnce.pl).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W KONKURSIE
WORKSHOP

Dane wnioskodawcy:

Imię (Imiona) i Nazwisko: ...........................................

E-mail: ........................................................................

Numer Telefonu: .........................................................

Opis zadania oraz warsztatów

Krótki opis warsztatów oraz krótki opis zadania wraz z jego rolą w całości warsztatów (maks. 600 słów)

Tytuł zadania:

Kosztorys

Opis planowanych wydatków do kwoty nie wyższej niż 1000 zł brutto wraz z uzasadnieniem.

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu WORKSHOP, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania będę realizował/a projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wspomnianym regulaminem.

..........................................
(data)
..........................................
(podpis)