Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Regulamin konkursu „Student Conference Attendance Award”
na pokrycie opłaty konferencyjnej studentom i doktorantom w związku z udziałem
w corocznej konferencji naukowej, organizowanej
przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku

 1. Konkurs “Student Conference Attendance Award”, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji, zwane dalej “PTNCE”.
 2. Celem Konkursu jest sfinansowanie maksymalnie pięciu studentom lub doktorantom opłaty konferencyjnej, w związku z udziałem w konferencji naukowej organizowanej przez PTNCE w roku, którego dotyczy edycja Konkursu (zwanej dalej “Konferencją”).
 3. Regulamin Konkursu określa zasady i tryb przyznawania środków finansowych opisanych w pkt 2.
 4. Przewidziana jest jedna edycja konkursu rocznie, począwszy od roku 2022 do czasu zakończenia konkursu przez Zarząd PTNCE.
 5. Harmonogramy poszczególnych edycji konkursu, zawierające terminy nadsyłania zgłoszeń oraz ogłoszenia wyników Konkursu, jak również procedurę zgłoszenia oraz informacje na temat wykorzystania i przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu, publikowane będą wraz z ogłoszeniem danej edycji konkursu na stronie internetowej PTNCE.
 6. Za realizację Konkursu i pokrycie kosztów wynikających z jego realizacji odpowiedzialny jest lokalny organizator Konferencji, we współpracy z Zarządem Głównym PTNCE.
 7. Wnioskodawcami w Konkursie mogą być studenci i doktoranci, będący członkami PTNCE niezalegającymi z opłatą składki członkowskiej.
 8. Każdy wniosek jest składany przez jedną osobę - Wnioskodawcę, który(a) jest autorem abstraktu i zamierza podczas Konferencji wygłosić referat lub przedstawić plakat na temat opisany w zgłoszonym abstrakcie.
 9. Przebieg Konkursu:
  1. Wnioskodawca zgłasza swój udział w Konkursie podczas rejestracji na Konferencję. Dokładna forma zgłoszenia będzie określana i podawana do wiadomości rejestrujących się osób przez lokalnego organizatora Konferencji w danym roku. Warunkiem ważności zgłoszenia jest jednoczesne złożenie przez Wnioskodawcę abstraktu na Konferencję.
  2. Spośród abstraktów nadesłanych na Konferencję, których autorzy zaznaczyli chęć udziału w Konkursie, wybranych zostanie maksymalnie pięć abstraktów o najwyższej ocenie punktowej wynikającej z recenzji kwalifikacyjnej określonej przez lokalnego organizatora Konferencji.
  3. W przypadku równej liczby punktów wśród Uczestników, która uniemożliwiłaby wyłonienie pięciu Laureatów, decyzja o przyznaniu środków poszczególnym osobom, które uzyskały równą liczbę punktów, zostanie podjęta przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego konferencji oraz dwóch członków Zarządu wyznaczonych przez Przewodniczącego Zarządu PTNCE.
  4. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej PTNCE. Decyzje zostaną przesłane wszystkim Wnioskodawcom drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji dotyczącej kwalifikacji do grona Laureatów Konkursu.
 11. Laureaci zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej, którą pokryje lokalny organizator Konferencji.
 12. Rozliczenie przyznanych środków następuje automatycznie w wyniku wygłoszenia referatu lub zaprezentowania plakatu, którego dotyczył zgłoszony do Konkursu abstrakt, podczas konferencji PTNCE. Wygłoszony referat musi spełniać wymogi ustalone przez lokalnego organizatora konferencji.
 13. Niewywiązanie się z deklaracji osobistego wystąpienia na konferencji będzie skutkowało obciążeniem laureata kosztami sfinansowanej opłaty konferencyjnej, które może zostać oddalone decyzją Zarządu PTNCE na podstawie wyjaśnień zgłoszonych przez laureata.
 14. PTNCE jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu poza okresem naboru wniosków.
 15. PTNCE każdorazowo poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej PTNCE.
 16. Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego PTNCE (ptnce@ptnce.pl).