Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

PTNCE

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko
dla wyróżniającego się młodego naukowca

Regulamin Nagrody

Nagroda zostaje ustanowiona dla upamiętnienia Profesora Jana Strzałko – uczonego i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowcy antropologii fizycznej, ewolucjonizmu, anatomii i ekologii człowieka na Wydziale Biologii, autora licznych publikacji naukowych, a także redaktora i współautora książek i podręczników, haseł do encyklopedii i słowników, wieloletniego Redaktora Naczelnego (1986–2011) czasopisma naukowego Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, członka PTNCE zasłużonego w „powołaniu do życia” Towarzystwa, czołowej postaci polskiej antropologii. (Więcej o prof. Janie Strzałko).

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) dla młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora za wyróżniające osiągnięcia publikacyjne. Zgłaszane do Nagrody publikacje muszą uwzględniać ewolucyjny aspekt w badaniach nad człowiekiem oraz charakteryzować się oryginalnością i innowacyjnością. Kandydatem do Nagrody może być członek PTNCE do 35. roku życia (w momencie zgłoszenia; w przypadku kobiet wychowujących dziecko wiek zostaje przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy za każde dziecko) lub nie więcej niż 5 lat po otrzymaniu stopnia doktora (PhD).

Kandydat może sam złożyć aplikację albo może zostać nominowany przez samodzielnego pracownika naukowego. W drugim przypadku wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać pisemne uzasadnienie takiej rekomendacji oraz zgodę rekomendowanego kandydata. Wymagane dokumenty: półstronicowe CV kandydata, spis 10 najważniejszych publikacji oraz pliki PDF nie więcej niż pięciu publikacji z renomowanych periodyków / wydawnictw naukowych. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Przewodniczącego Kapituły, a kopię – na oficjalny adres PTNCE (kaszycka@amu.edu.pl, ptnce@ptnce.pl) w terminie od 1 do 31 października każdego roku.

Laureat Nagrody im. Profesora Jana Strzałko będzie wyłaniany w drodze konkursu przez Kapitułę Nagrody. Kapituła jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas trwania kadencji powołującego ją Zarządu i składa się z pięciu samodzielnych pracowników naukowych (osoby z i spoza Zarządu). Jeden z członków Kapituły zostaje wybrany jej Przewodniczącym.

Uroczyste ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody im. Profesora Jana Strzałko następuje na ogólnym forum podczas dorocznej konferencji PTNCE we wrześniu kolejnego roku. W ramach Nagrody zwycięzca otrzymuje:
– zaproszenie do wygłoszenia specjalnego półgodzinnego wykładu, podczas którego Laureat Nagrody zaprezentuje swoje osiągnięcia naukowe;
– zwolnienie z opłaty wpisowej na konferencji, na której wręczana będzie nagroda,
– zwolnienie z opłacania składki członkowskiej przez dwa kolejne lata,
– dyplom uznania.

Laureat Nagrody wybierany jest co roku. Kapituła Nagrody może jednak odstąpić w danym roku od wyłonienia laureata.

Nagrodę ustanowiono 29 września 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu PTNCE. Regulamin zatwierdzono na zebraniu Zarządu 27 marca 2017 r., zmodyfikowano 23 kwietnia 2018 r. Regulamin Nagrody podaje się do wiadomości poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji.

Skład Kapituły Nagrody w latach 2017-2021

1. Katarzyna A. Kaszycka (Instytut Antropologii UAM, Poznań) – Przewodnicząca
2. Krzysztof Kościński (Instytut Antropologii UAM, Poznań)
3. Jan Kozłowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)
4. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr, Wrocław)
5. Konrad Talmont-Kamiński (Instytut Socjologii i Kognitywistyki, UB, Białystok)

Laureaci Nagrody

Rok 2017: Agnieszka Sorokowska – doktor psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogłoszenie nazwiska Laureata odbyło się podczas IV Konferencji PTNCE w Krakowie. Gratulujemy!

 
Wykonanie strony: Krzysztof Kościński