Zaloguj
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
PTNCE

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko
dla wyróżniającego się młodego naukowca

Nagroda została ustanowiona 29 września 2016 r. na Walnym Zgromadzeniu PTNCE dla upamiętnienia Profesora Jana Strzałko – uczonego i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowcy antropologii fizycznej, ewolucjonizmu, anatomii i ekologii człowieka na Wydziale Biologii, autora licznych publikacji naukowych, haseł do encyklopedii i słowników, a także redaktora i współautora książek i podręczników, wieloletniego Redaktora Naczelnego (1986–2011) czasopisma naukowego Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, członka PTNCE zasłużonego w „powołaniu do życia” Towarzystwa, czołowej postaci polskiej antropologii.

Więcej o prof. Janie Strzałko

Regulamin Nagrody

Nagroda im. Profesora Jana Strzałko jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) dla młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora za wyróżniające osiągnięcia publikacyjne. Zgłaszane do Nagrody publikacje muszą uwzględniać ewolucyjny aspekt w badaniach nad człowiekiem oraz charakteryzować się oryginalnością i innowacyjnością. Kandydatem do Nagrody może być członek PTNCE do 35. roku życia (w momencie zgłoszenia) lub nie więcej niż 5 lat po otrzymaniu stopnia doktora (PhD). W przypadku kobiet wychowujących dziecko maksymalny wiek kandydatek zostaje przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy za każde dziecko.

Kandydat może sam złożyć aplikację albo może zostać nominowany przez samodzielnego pracownika naukowego. W drugim przypadku wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać pisemne uzasadnienie takiej rekomendacji oraz zgodę rekomendowanego kandydata.
Wymagane dokumenty: półstronicowe CV kandydata, spis 10 najważniejszych publikacji oraz pliki PDF nie więcej niż pięciu publikacji z renomowanych periodyków / wydawnictw naukowych. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Przewodniczącego Kapituły, a kopię – na oficjalny adres PTNCE (kaszycka@amu.edu.pl, ptnce@ptnce.pl) w terminie od 1 do 31 października każdego roku.

Laureat Nagrody im. Profesora Jana Strzałko będzie wyłaniany w drodze konkursu przez Kapitułę Nagrody. Kapituła jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas trwania kadencji powołującego ją Zarządu i składa się z pięciu samodzielnych pracowników naukowych (osoby z i spoza Zarządu). Jeden z członków Kapituły zostaje wybrany jej Przewodniczącym.

Uroczyste ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody im. Profesora Jana Strzałko następuje na ogólnym forum podczas dorocznej konferencji PTNCE we wrześniu kolejnego roku. W ramach Nagrody zwycięzca otrzymuje:
– zaproszenie do wygłoszenia specjalnego półgodzinnego wykładu, podczas którego Laureat Nagrody zaprezentuje swoje osiągnięcia naukowe;
– zwolnienie z opłaty wpisowej na konferencji, na której wręczana będzie nagroda;
– zwolnienie z opłacania składki członkowskiej przez dwa kolejne lata;
– dyplom uznania.

Laureat Nagrody wybierany jest co roku. Kapituła Nagrody może jednak odstąpić w danym roku od wyłonienia laureata.

Skład Kapituły Nagrody w latach 2017–2021

1. Katarzyna A. Kaszycka (Instytut Antropologii UAM, Poznań) – Przewodnicząca
2. Krzysztof Kościński (Instytut Antropologii UAM, Poznań)
3. Jan Kozłowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)
4. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr, Wrocław)
5. Konrad Talmont-Kamiński (Instytut Socjologii i Kognitywistyki, UB, Białystok)

Laureaci Nagrody

2017

Agnieszka Sorokowska – doktor psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Osiągnięcia publikacyjne:

  • Sorokowska A., Pellegrino R., Butovskaya M., Marczak M., Niemczyk A., Huanca T., Sorokowski P. (2017) Dietary customs and food availability shape the preferences for basic tastes: A cross-cultural study among Polish, Tsimane' and Hadza societies. Appetite 116: 291–296
  • Sorokowska A. (2013). Assessing personality on the basis of body odor: differences between children and adults. Journal of Nonverbal Behavior 37: 153–163
  • Sorokowska A., Sorokowski P., Hummel T., Huanca T. (2013). Olfaction and environment: Tsimane' of Bolivian rainforest have lower threshold of odor detection than industrialized German people. PLoS One 8(7): e69203
  • Sorokowska A. (2013). Seeing or smelling? Assessing personality on the basis of different stimuli. Personality and Individual Differences 55: 175–179
  • Sorokowska A., Sorokowski P., Szmajke A. (2012). Does personality smell? Accuracy of personality assessments based on body odour. European Journal of Personality 26: 496–503
2018

Laureat wyłoniony, nazwisko laureata zostanie ogłoszone na konferencji PTNCE w Pradze.