Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

PTNCE
Nagroda PTNCE
im. Profesora Jana Strzałko dla wyróżniającego się, młodego naukowca

Regulamin Nagrody

Nagroda zostaje ustanowiona dla uhonorowania Profesora Jana Strzałko – uczonego i nauczyciela akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowcy antropologii, ewolucjonizmu, anatomii i ekologii człowieka na Wydziale Biologii, autora licznych publikacji naukowych, a także redaktora i współautora książek i podręczników, haseł do encyklopedii i słowników, wieloletniego Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review (1986–2011), członka PTNCE zasłużonego w „powołaniu do życia” Towarzystwa, czołowej postaci polskiej antropologii. (Więcej o prof. Janie Strzałko).

Nagroda imienia Profesora Jana Strzałko jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) dla młodego naukowca posiadającego stopień naukowy doktora za wyróżniające osiągnięcia publikacyjne. Zgłaszane do Nagrody publikacje muszą uwzględniać ewolucyjny aspekt w badaniach nad człowiekiem oraz charakteryzować się oryginalnością i innowacyjnością. Kandydatem do Nagrody może być polski lub zagraniczny członek PTNCE do 35. roku życia (w momencie zgłoszenia; wiek kobiet-matek zostaje przedłużony o dodatkowe 6 miesięcy za każde dziecko) lub nie więcej niż 5 lat po otrzymaniu doktoratu (PhD).

Zgłoszenia (łącznie z krótkim – półstronicowym CV kandydata, spisem 10 najważniejszych publikacji oraz PDF-ami tekstów nie więcej niż pięciu publikacji z renomowanych periodyków / wydawnictw naukowych) będą akceptowane w terminie od 15 kwietnia do 15 maja każdego roku. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Przewodniczącego Kapituły, a kopię – na oficjalny adres PTNCE (kaszycka@amu.edu.pl, ptnce@ptnce.pl).

Wyniki będą ogłaszane 15 czerwca na stronie internetowej Towarzystwa. Uroczyste wręczenie Nagrody następuje w miejscu i terminie wskazanym przez PTNCE (podczas dorocznej konferencji towarzystwa).

W ramach Nagrody zwycięzca otrzyma:
– zwolnienie z wpisowego na jedną konferencję PTNCE;
– zaproszenie do wygłoszenia specjalnego półgodzinnego referatu, podczas którego laureat Nagrody zaprezentuje wyniki swoich badań;
– dyplom uznania.

Laureat Nagrody PTNCE im. Profesora Jana Strzałko będzie wyłaniany w drodze konkursu przez Kapitułę Nagrody. Kapituła jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas trwania kadencji powołującego ją Zarządu, i składa się z pięciu członków – samodzielnych pracowników nauki (osoby z i spoza Zarządu). Jeden z członków Kapituły zostaje wybrany jej Przewodniczącym. Kapituła może odstąpić od wyłonienia w danym roku laureata Nagrody.

Regulamin Nagrody podaje się do wiadomości poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Regulamin zatwierdzono na zebraniu Zarządu 27 marca 2017 r.

Skład 1. Kapituły Nagrody

1. Katarzyna A. Kaszycka (Instytut Antropologii UAM, Poznań) – przewodnicząca
2. Krzysztof Kościński (Instytut Antropologii UAM, Poznań)
3. Jan Kozłowski (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków)
4. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii UWr, Wrocław)
5. Konrad Talmont-Kamiński (Wydział Psychologii, WSFiZ, Warszawa)

Laureaci Nagrody

Rok 2017: Agnieszka Sorokowska – doktor psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyznanie nagrody odbyło się podczas IV Konferencji PTNCE w Krakowie. Gratulujemy!

 
Wykonanie strony: Krzysztof Kościński